Etický kódex W Real

W Real s.r.o. dôsledne uplatňuje vo svojej obchodnej činnosti vlastný realitný etický kódex

  a Etický kódex Realitnej únie Slovenskej republiky

Preambula

Tento etický kódex upravuje vnútorné vzťahy spoločnosti W Real, s.r.o. ( ďalej len W Real ) a vzťah voči klientom spoločnosti. Kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania sa spoločnosti W Real pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Upravuje tiež vzťahy s tretími stranami, s ktorými vstupuje spoločnosť W Real do styku pri svojej činnosti   ( iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť).

I. Základné princípy

1.1 Realitná spoločnosť W Real a jej zástupcovia konajú vždy v medziach komunitárneho práva EU, zákonov a nižších právnych noriem účinných v Slovenskej republike. 
1.2 W Real a jej zástupcovia pristupujú ku svojim klientom na princípe rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia. 
1.3 W Real a jej zástupcovia zachovávajú mlčanlivosť o klientovi a jeho majetkových pomeroch a chránia jeho osobné údaje. 
1.4  W Real a jej zástupcovia dodržiavajú vysokú mieru profesionality a uplatňujú individuálny prístup ku každému klientovi. Konajú v záujme čo najväčšej spokojnosti klienta. Pristupujú ku klientovi čestne, v súlade s dobrými mravmi a pravidlami slušného správania. Zásadne sa vyhýbajú nekalým, lživým a agresívnym obchodným praktikám v záujme ochrany spotrebiteľa.

II. Pravidlá vzťahu ku klientovi

2.1 W Real a jej zástupcovia informujú klienta o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného obchodného vzťahu a tiež o známych skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť záujem či možnosti klienta uskutočniť obchod, a to aj vtedy ak by hrozilo, že klient od uzavretia obchodu ustúpi. 
2.2 W Real a jej zástupcovia informujú priebežne klienta o stave a priebehu daného obchodného prípadu, aby mal klient prehľadný obraz o vývoji situácie a o poskytnutých službách. 
2.3 W Real a jej zástupcovia podávajú klientovi informácie jasne, presne a klientovi zrozumiteľnou formou. 

2.4 W Real a jej zástupcovia zásadne dodržiavajú hranice poverenia klientom a neprekračujú ich. 
2.5 W Real a jej zástupcovia ponúkajú na predaj a prenájom len nehnuteľnosti so súhlasom priamych vlastníkov tejto nehnuteľnosti. 
2.6 W Real a jej zástupcovia vyhotovujú obrazový, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam o predmete sprostredkovania výhradne so súhlasom klienta. Obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy možno použiť iba bezprostredne pri realitnej činnosti. 
2.7 Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré spoločnosť W Real a jej zástupcovia ponúkajú, uvádzajú vždy pravdivé a úplné informácie. V prípade ak požadovanú informáciu nemajú k dispozícii, zistia ju v čo najkratšom čase a odovzdajú ju klientovi.
2.8 V prípade nepriaznivej situácie klienta, jeho núdze, rozumovej slabosti, rozrušenia alebo nedostatku informácií spoločnosť W Real a jej zástupcovia vždy konajú v prospech klienta a uprednostňujú záujmy klienta pred svojimi vlastnými. 
2.9 W Real a jej zástupcovia vždy vystupujú v mene spoločnosti.


III. Pravidlá vzťahu W Real, s.r.o. k jej zástupcom

3.1 Zástupcovia W Real sú zaviazaní ochraňovať a šíriť dobré meno W Real, s.r.o., chrániť povesť a vážnosť spoločnosti. W Real chráni dobré meno svojich zástupcov, manažérov a maklérov. 
3.2 W Real sa usiluje za každých okolností pristupovať k zástupcom profesionálne, s úctou, na základe princípu rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia. 
3.3 Zástupcovia W Real si vždy medzi sebou na začiatku obchodného prípadu dohodnú pravidlá spolupráce a vytýčia si oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.

IV. Pravidlá vzťahu k tretím stranám

4.1 W Real a jej zástupcovia nakladajú zodpovedne s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením, alebo zničením a robia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu, vrátane ochrany osobných údajov podľa zákona,  pred nepovolanými osobami.

4.2 V prípade, že klient prejaví záujem o doplnkové sprostredkovateľské služby (mediácia v prípade napr. rodinných sporov, služby projektanta, geodeta atď.), spoločnosť W Real ponúkne klientovi spoluprácu s tretími stranami, s ktorými udržiava profesionálne a obchodné vzťahy, pri čom berie do úvahy individuálne potreby klienta.

4.3 Vzťahy k tretím osobám, ktoré nie sú upravené v tomto realitnom kódexe sa riadia Etickým kódexom Realitnej únie Slovenskej republiky.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Akceptovanie tohto etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok spolupráce so spoločnosťou W Real.

5.2 Tento etický kódex nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017 a je záväzný pre všetkých realitných zástupcov, maklérov, manažérov a zamestnancov W Real s.r.o.

                                                                                                                        Manažment W Real s.r.o.